Το σχέδιο Erasmus + SESYCARE θα προσφέρει δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε νέους φροντιστές και θα τους προσφέρει ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα.
Social Entrepreneurship Skills to Young
CAREgivers of perople with chronic Illness

Το Σχέδιο

Οι νέοι φροντιστές είναι παιδιά ή νέοι που φροντίζουν μέλη της οικογένειας που είναι άρρωστα ή ζουν με κάποια αναπηρία. Αναλαμβάνουν παρόμοιες ευθύνες φροντίδας με εκείνες των ενηλίκων οικογενειακών φροντιστών και χρειάζονται ειδική υποστήριξη.

Ο σκοπός αυτού του έργου είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τη ζωή των νέων φροντιστών με ιδιαίτερη έμφαση στις προσωπικές τους εμπειρίες, τον αντίκτυπο της φροντίδας, των αναγκών και των συμπεριφορών αντιμετώπισης και να προσφέρει εκπαίδευση κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε αυτη την ευάλωτη ομάδα.

Οι νέοι φροντιστές συχνά ξεχνιούνται ή αγνοούνται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους παρόχους υπηρεσιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Δεν περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία για την κοινοτική φροντίδα, την οικογενειακή φροντίδα και τα δικαιώματα των παιδιών και οι εμπειρίες και οι ανάγκες των νέων φροντιστών δεν αναγνωρίζονται ρητά στις κοινωνικές πολιτικές.

Διαβάστε των οδηγό καλών πρακτικών που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του SESYCARE

Καλές πρακτικές υποστήριξης νεαρών φροντιστών ατόμων με χρόνια πάθηση ή αναπηρία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2020-2-EL02-KA205-006146


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του ιστότοπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.